Къща, 82.00  кв., Поибрене

Къща, 82.00 кв., Поибрене

4524 Poibrene, Bulgaria

Начална цена

8 560.00 лв.

Имот ID :

 RH-88178-property

Площ

82.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Имот с пл. № 206, целият с площ – 451 кв.м. /четиристотин петдесет и един квадратни метра/, за който е отреден УПИ I-206 в квартал 24, с площ 415 кв.м., неурегулиран с неприложена дворищна регулация към съседен УПИ II – 207 и улици. Съседите на УПИ I-206 са: запад, север, изток — улици, юг – УПИ II-207 по регулационния план на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, ведно с построената в имота сграда – двуетажна жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, съгласно скица на Община Панагюрище, а във връзка с нотариален акт 116, том 1 от 1970 г. представлява – Дворно място в с. Поибрене, община Панагюрище, с площ от 560 кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/ и къща застроена на 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при съседи на поземления имот: Никифор Сапункьов и улица от три страни, за които се отрежда парцел № 1- 244, квартал 14 /четиринадесет/, по регулационния план на с. Поибрене.

Обявяване на купувач:

11.08.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language