Къща, 85.00 кв.,                  Ковачево

Къща, 85.00 кв., Ковачево

4477 Kovachevo, Bulgaria

Начална цена

58 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-85631-property

Площ

85.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 85,00 кв. м. (осемдесет и пет квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж в УПИ VII-525 (урегулиран поземлен имот, означен като парцел седми, за имот планоснимачен номер петстотин двадесет и пети), в квартал 45 (четиридесет и пети) по плана на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, находящ се в село Ковачево, Община Септември, Област Пазарджик, с административен адрес: село Ковачево, Община Септември, Област Пазарджик, ул. „Седма“ № 23 (двадесет и три), при граници (съседи) на имота: УПИ VI-675, УПИ VIII-524 и две страни улици, ведно с правото на строеж върху мястото.
Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 58 400,00 лв. (петдесет и осем хиляди и четиристотин лева) съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в Протокол на ЧСИ от 21.06.2021 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК.

Обявяване на купувач:

05.08.2021 15:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language