Къща, 88.00 кв.,                  Девин

Къща, 88.00 кв., Девин

улица Балканска 5, 4800 Devin, Bulgaria

Начална цена

101 246.40 лв.

Имот ID :

 RH-76432-property

Площ

88.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 88 кв.м (осемдесет и осем квадратни метра), с адрес гр. Девин, ул. Балканска № 5, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.112, с площ 723 кв.м (седемстотин двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на имота: 20465.502.113, 20465.502.5019, 20465.121.348, 20465.502.1111, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language