Къща, 91.00 кв.,                  Кошарица

Къща, 91.00 кв., Кошарица

, с. Кошарица, м-с Сулуджана, к/с Грийн Вилидж

Начална цена

54 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-84120-property

Площ

91.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 39164.15.318.1.2 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, триста и осемнадесет, точка, едно, точка, две/, по КК на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-29/ 25.07.2005 г. на Изп. Директор, на АК, с адрес: „Сулуджана“, ет.1 /едно/ и ет.2 /две/, ап.2 /две/, попадащ в сграда с кадастрален № 39164.15.318.1//тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, триста и осемнадесет, точка, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти за етаж едно: на същия етаж: 39164.15.318.1.1, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.318.1.2, при съседни самостоятелни обекти за етаж две: на същия етаж: 39164.15.318.1.1, под обекта: 39164.15.318.1.2; над обекта:няма, на площ от 91,00 кв.метра, като неразделна част от самостоятелния обект са: 3,08 кв.метра. Сградата е построена в Поземлен имот с кадастрален № 39164.15.318, находящ с ев с. Кошарица, община Несебър, област Бургас по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005 г. на Изп. Директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1442/ 17.07.2006 г. на Началника на СК- Бургас, с адрес: „Сулуджана“, целият на площ: 1095,00 кв.метра, трайно предназначение: Урбанизирана, начин ан трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседи: № 39164.15.317, № 39164.15.319, № 39164.15.303, № 39164.15.34, № 39164.15.304. Самостоятелния обект в сградата е идентичен с Апартамент № А 1 /българска буква „А“, едно/ от Ваканционно селище „Грийн Вилидж“, разположен на първи и втори жилищен етаж от сграда „А“ /българска буква „А“/, на площ от 94,08 кв.метра, състоящ се от антре, дневна с трапезария, кухненски бокс, WC, вътрешно стълбище, антре, две спални,, баня с WC, две тераси, при граници: изток, запад и юг – фасади; север- апартамент А2 /българска буква „А“ две/, със застроена площ на апартамента 91,00 кв.м., ведно с 3,08 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с пл. № 015318, находящ се в местнот „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, целият с площ от 1095 кв.м., при граници на имота:полски път с пл. № 015034, имот с № 015317, имот с пл. № 015303; имот с пл. № 015304; имот с пл. № 015319. Недвижимия имот се намира в с. Кошарица, к/с Грийн Вилидж“. Самостоятелния обект представлява двуетажна монолитна сграда с директен достъп от парцела: 1-ви етаж ниво: разположени са антре, дневна стая с кухня с втори вход-изход към парцела и тоалетна. Чрез вътрешно стоманобетонно стълбище се достига до 2-ри етаж /ниво/ – предверие, 2/две/ стаи, Баня-тоалетна. Стаите имат достъп до обща тераса. Имота е необитаем, има следи от мухъл и влага, има нужда от СМР за да бъде обитаем.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language