Къща, 91.00 кв.,                  Ветово

Къща, 91.00 кв., Ветово

7080 Vetovo, Bulgaria

Начална цена

19 233.90 лв.

Имот ID :

 RH-84050-property

Площ

91.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

          ИМОТ № 601.1283 с площ от 1808 дка, в квартал 141 по кадастралния и регулационния план на град Ветово, област Русе, с построените в него сгради, както следва: идентификатор № 10803.601.1283.1 – 1 етаж, полумасивна, жилищна сграда – еднофамилна, 91 кв. м.; идентификатор № 10803.601.1283.2 – 1 етаж, полумасивна, жилищна сграда – еднофамилна, 32 кв. м. и идентификатор № 10803.601.1283.3 – 1 етаж, полумасивна, селскостопанска сграда, 11 кв. м., при съседи на целия имот: № 10803.601.1876 – булевард на Община Ветово, № 10803.601.1282 – двор на Исмаил Мехмедов Русчуклиев, № 10803.601.1281 – двор на Юсеин Акифов Русчуклиев, № 10803.601.1878 – улица на Община Ветово и № 10803.601.1284 – двор на Данка Николова Захариева по скица № 223/29.05.2018 г.  издадена от Община Ветово, обл. Русенска, а по нотариален акт № 74, том VI, нот. дело № 2620/03.05.1991 г. на нотариус при РРС, представляващ два отделни недвижими имота:
Дворно място от 860 кв. м., представляващо урегулиран парцел XVI – 1283 в квартал 141 по плана на град Ветово, заедно с построените в това дворно място полумасивна жилищна сграда, лятна кухня и подобрения, при граници на имота: наследници на Енчо Петков Генов, собствен парцел, Исмаил Русчуклиев и улица.
Празно дворно място от 930 кв. м., представляващо урегулиран парцел III – 1283 в квартал 141 по плана на град Ветово, при граници: наследници на Енчо Пенков Генов, собствен парцел, Юсеин Русчуклиев и улица.

Обявяване на купувач:

16.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language