Къща, 920.00 кв.,                  Видин

Къща, 920.00 кв., Видин

, гр. Видин, ул. „Александър Стамболийски” № 111

Начална цена

90 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-76571-property

Площ

920.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

– Поземлен имот № 65 в к-с „Александър Стамболийски”, гр. Видин, ул. „Александър Стамболийски” № 111, идентичен на парцел VІ – 3206 в кв. 380 по регулационния план на гр. Видин, целият с площ от около 920 кв.м. /по нот. акт за договорна ипотека, вписан вх. рег. № 1221/ 29.02.2008г., акт 170, т. І, н. д. 898/ 2008г., партиди: 48168, 28817, 18714/, с идентификатор 10971.506.64 по кадастралната карта и регистри на гр. Видин, одобрени със Заповед № РД-18-5/ 28.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК  и с площ по скица № 15-21204/ 11.02.2014г., издадена от СГКК-Видин от 999 кв.м., при съседи на поземления имот: ул. „Узунова”, „Тодор Радулов” и Петър Николов, а по скица: 10971.506.77, 10971.506.76, 10971.506.74, 10971.506.65, 10971.506.724, 10971.506.62, 10971.506.44, 10971.506.63, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 192.70 кв. м. /по нот. акт за договорна ипотека, вписан вх. рег. № 1221/ 29.02.2008г., акт 170, т. І, н. д. 898/ 2008г., партиди: 48168, 28817, 18714/, състояща се от следните самостоятелни обекти:- самостоятелен обект с идентификатор 10971.506.64.1.1, с адм. адрес – гр. Видин, ул. „Александър Стамболийски”, № 111, ет. 1, намиращ се в сграда № 1 в ПИ 10971.506.64, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 2,  с площ по схема № 15-21206/ 11.02.2014г. – 123.00- първо ниво; 193 кв.м.-второ ниво, при съседни самостоятелни обекта: НИВО 1 – на същия етаж 10971.506.64.1.2, под обекта – няма, над обекта – няма и НИВО 2 – на същия етаж – няма, под обекта – 10971.506.64.1.2, над обекта – няма;- самостоятелен обект с идентификатор 10971.506.64.1.2, с адм. адрес – гр. Видин, ул. „Александър Стамболийски”, № 111, ет. 1, намиращ се в сграда № 1 в ПИ 10971.506.64, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта 1,  с площ по схема № 15-21208/ 11.02.2014г. – 70.00  кв.м., при съседни самостоятелни обекта в сградата: на същия етаж 10971.506.64.1.1, под обекта – няма, над обекта – 10971.506.64.1.1.

Обявяване на купувач:

21.05.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language