Къща, 1000 кв.м., КНЕЖА

Къща, 1000 кв.м., КНЕЖА

Райко Даскалов 108, 5835 Център, Кнежа, България

Начална цена

29 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-51159-property

Площ

1000 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Кнежа, на ул.“Райко Даскалов“№108А, целият с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващ имот №XХII-267 /двадесет и втори, планоснимачен номер двеста шестдесет и седеми/, в квартал 18 /осемнадесет/ по регулационния план на град Кнежа, одобрен със Заповед №8/06.01.1987г. на ОНС Враца, при съседи на имота: улица, УПИ XVI-267 на Горан Н.Бурдиняшки, имот №V-277 на Николина Ив.Пресолска, имот № XV-266 на Трифон Пенев Христов, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съгласно доказателствен Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот, №49, том I, рег.№218, дело №23/26.01.2007г. на Кнежански РС, вписан в Агенция по вписванията, Имотен регистър гр.Кнежа под акт №40, том I, дело №42/26.01.2007г. По кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрена със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, представлява поземлен имот с идентификатор 37376.1001.267 с адрес на град Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ №108-А, с площ от 1027 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м/, при съседи имоти с идентификатори: 37376.1001.147, 37376.1001.5008, 37376.1001.266, 37376.1001.277, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 37376.1001.267.1, със застроена площ от 244 кв.м., на три етажа, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна.
– при първоначална цена – 29 600 лева /двадесет и девет хиляди и шестстотин лева/
Къщата се намира северно от центъра, на около 1000м. от сградата на Общината. Дворното място е равно с изпълнена вертикална планировка. Имотът е ограден. Къщата е застроена на отстояние от уличната регулация и по граница на съседните дворове. По скица къщата е свободно застроена на площ от около 120 кв.м. В действителност застроената и площ е по-голяма – около 160 кв.м. Тя е масивна монолитна, със ст.бетонова конструкция, с два жилищни етажа, сутерен и тавански жилищен етаж. От към улицата, по цялата фасада на къщата и на трите нива (първи, втори и тавански етаж) са изградени открити тераси (тип колонада). Фасадата на къщата от към улицата е облицована с камък. Останалите фасади са измазани. Покривът е дървен, с керемиди. На първия етаж помещенията са завършени – стени и тавани с латекс, под с ламиниран паркет. На втория етаж огледът е осъществен външно. Помещенията са зъвършени, но има обрушвания по таваните и подът е на изравнителна замазка. В имота са изградени необходимите инженерни инсталации- водопровод, канализация и електрозахранване. Общо състояние на имота-добро, но се нуждане от ремонт.
Тежести за имота: Договорна ипотека том 1, акт №28/2008г., подновяване/новиране том 1, акт №66/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Покупко-продажба том 4, акт №94/2009г., купувач Дешка Гатева; възбрана том 1, акт №54/2012г.в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести.
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 на горепосочен адрес в гр.Кнежа.

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 18.07.2020 до 18.08.2020
Обявяване на: 19.08.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 16:36

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота