Къща, 1515 кв.м., Пейчиново

Къща, 1515 кв.м., Пейчиново

улица Андрей Йорданов, 7127 Пейчиново, България

Начална цена

2 212.00 лв.

Имот ID :

 RH-45573-property

Площ

1515 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 165 /пет римско, сто шестдесет и пет арабско/, в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на село Пейчиново. община Бяла, област Русе, с адрес улица Андрей Йорданов, с площ от 1515 кв. м /хиляда петстотин и петнадесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЛЕВНЯ, ЛЯТНА КУХНЯ, БАНЯ и ДВА ЗИМНИКА, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ VI – 165, УПИ X – 164, УПИ XII – 164, УПИ XI – 167, УПИ XIII – 166 и УПИ XIV – 166.

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота