Къща, 1579 кв.м., Хлевене

Къща, 1579 кв.м., Хлевене

5564 Хлевене, България

Начална цена

92 064.00 лв.

Имот ID :

 RH-50974-property

Площ

1579 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ в с. Хлевене, обл. Ловеч, с площ 1579 кв.м., /хиляда петстотин седемдесет и девет квадратни метра/, и съставляващ УПИ I /едно/ пл. № 315 /триста и петнадесет/ в квартал 42 /четиридесет и две/ по подробния устройствен план на същото село, заедно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, завършена на етап „груб строеж“ съгласно Удостоверение за състояние на строежи по чл. 181 ЗУТ № УТ-22-15/26.05.2008 г. на Община Ловеч, при граници на имота: улица, УПИ II от кв. 42, УПИ XI от кв. 42 и алея между УПИ XII от кв. 42 – отреден за озеленяване и УПИ I от кв. 42

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.07.2020 до 28.08.2020
Обявяване на: 31.08.2020 14:00
Публикувана на: 27.06.2020 15:13

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота