Къща, 1680 кв.м., Босилковци

Къща, 1680 кв.м., Босилковци

7128 Босилковци, България

Начална цена

1 332.00 лв.

Имот ID :

 RH-45577-property

Площ

1680 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 534 /едно римско, тридесет и четири арабско/, в квартал 45 /четиридесет и пет/ по регулационния план на село Босилковци, община Бяла, област Русе, с площ от 1 680 кв. м /хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра/, заедно с построената в него полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ II – 535 и УПИ VIII – 533.

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота