Къща, 280 кв.м., ЛОВЕЧ

Къща, 280 кв.м., ЛОВЕЧ

ул. „Клокотница“ 47, 5500 Ловеч Център, Ловеч, България

Начална цена

134 712.00 лв.

Имот ID :

 RH-50939-property

Площ

280 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

280/557 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч,община Ловеч,област Ловеч, с идентификатор 43952.507.639 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка шестстотин тридесет и девет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 17.04.2007г. на Изп. Директор на АГКК,с адрес по скица: гр. Ловеч,п.к.5500,ул. Клокотница №47/49 /четиридесет и седем/четиридесет и девет/, целият с площ по скица от 557/петстотин петдесет и седем/ кв.м. ,НТП – Ниско застрояване /до 1Ом/, стар идентификатор 639 / шестстотин тридесет и девет/, квартал 86 /осемдесет и шест/,парцел VI /шести/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 43952.507.639.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка шестстотин тридесет и девет точка едно/ със застроена площ по скица 77 /седемдесет и седем/ кв.м. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА- ХАНГАР, ДЕПО,ГАРАЖ, с идентификатор 43952.507.639.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка шестстотин тридесет и девет точка пет/ със застроена площ по скица 14 /четиринадесет/ кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ,с идентификатор 43952.507.639.6 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка шестстотин тридесет и девет точка шест/ със застроена площ по скица 59 /петдесет и девет/ кв.м., а по нотариален акт:280/560/ двеста и осемдесет от петстотин и шестдесет/идеални части от УПИ в гр. Ловеч, целият с площ от 560 /петстотин и шестдесет/кв.м., заедно с построените в него:ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК,представляваща самостоятелно жилище ,състояща се от: първи етаж-75 /седемдесет и пет кв.м./застроена площ- дневна, спалня, кухня-трапезария,мокро помещение, антре, сервизни помещения и тераса с вътрешно стълбище за втори етаж, и втори етаж на 90/деветдесет квадратни метра/застроена площ,състоящ се от: дневна,детска стая,спалня,сервизни помещения и две тераси,помещение за мазе и таванско помещение, ГАРАЖ, застроен в североизточната част на дворното място с площ от 15 /петнадесет кв.м./ и МАСИВНА СГРАДА, застроена в северозападната част на имота с площ 54,00 кв.м./петдесет и четири квадратни метра/, при съседи на имота по скица:43952.,507.637, 43952.507.638, 43952.507.9602, 43952.507.640 и по нот. акт: ул. Клокотница,Петко Ангелов Иванов, Андрей Йотов Нешев,Петър Н. Николов.

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.07.2020 до 28.08.2020
Обявяване на: 31.08.2020 14:00
Публикувана на: 27.06.2020 14:01

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота