Къща, 309 кв.м., НИКОПОЛ

Къща, 309 кв.м., НИКОПОЛ

5940 Никопол, България

Начална цена

39 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-51179-property

Площ

309 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51723.500.794 /петдесет и една хиляда седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-75/28.12.2006г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Никопол, община Никопол, област Плевен, с адрес на поземления имот в гр.Никопол, п.к.5940, ул.“Любен Дочев” №17 /седемнадесет/, с площ по посочената по-горе скица от 309,00 кв.м. /триста и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 385 /триста осемдесет и пет/, кв. 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети римско/, при съседи: имоти с идентификатори 51723.500.1261, 51723.500.793, ЗАЕДНО с попадащите в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.1 /петдесет и една хиляда седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, едно/ със застроена площ 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, брой надземни етажа-два, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.3 /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, три/ със застроена площ 8,00 кв.м. /осем квадратни метра/, брой надземни етажи-един, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 51723.500.794.2 /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три, точка, петстотин, точка, седемстотин деветдесет и четири, точка, две/ със застроена площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, брой надземни етажи-един, брой подземни етажи-няма, брой самостоятелни обекти в сградата-няма, с предназначение: Селскостопанска сграда, като по придобивен нотариален акт № 98, т. I, дело № 222/1960 год. на Никополски народен съдия и удостоверение от Община Никопол с изх. № У-429/25.08.2008г., имотът съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Никопол, с административен адрес: гр. Никопол, ул. “Любен Дочев“ № 17, целият с площ от 330,00 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, съставляващ парцел с пл. № 385 /триста осемдесет и пет/ в кв. 102 /сто и две/ по плана на град Никопол /УПИ № XVI-385 в кв. 102/, заедно с построената в него КЪЩА, при граници по придобивен акт: Гюклюш Алиева, Емин Татар Ахмедов, път и Димитър Цонев.
– при първоначална цена – 39 040 лева /тридесет и девет хиляди и четиридесет лева/, на 80% от изготвената пазарна оценка за имота в размер на 48 800 лв.
Данъчната оценка за имота е в размер на 3959.70 лв.
Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД под том 1, акт №44/2008г., подновяване том 1, акт №26/2018г.; вписана възбрана том 1, акт №113/2016г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по изп.дело №20168150401605/16г., съгласно удостоверения за тежести на АВ, Имотен регистър.

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 18.07.2020 до 18.08.2020
Обявяване на: 19.08.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 16:32

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота