Къща, 633 кв.м., Бачево

Къща, 633 кв.м., Бачево

2769 Бачево, България

Начална цена

38 960.00 лв.

Имот ID :

 RH-49448-property

Площ

633 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV 539 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и девети/, в квартал 41 /четиридесет и първи/, по плана на село Бачево, община Разлог, с площ от 633 /шестстотин тридесет и три/ квадратни метра, ведно с построената в имота Масивна жилищна сграда, с площ по скица от 84 кв.м., при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: УПИ V 540 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и четиридесет/, УПИ VІ 541. 542 /шести, отреден за имоти с планоснимачни номера петстотин четиридесет и първи и петстотин четиридесет и втори/, УПИ ІV 538 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и осми/, УПИ ІХ 346 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и шест/ и улица.
Съгласно Удостоверение изх. № 137/05.04.2018г. на Община Разлог УПИ ХV 539, кв. 41 е идентичен с УПИ XVI, пл. 513, кв. 41 по плана на с. Бачево, одобрен с Решение № 127/2008г. на ОБс Разлог.
НАЧАЛНА ЦЕНА
Началната цена на подробно описания недвижим имот е 38 960,00 лв. / тридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева /.

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 25.08.2020 13:30
Публикувана на: 15.06.2020 15:09

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота