Къща, 790 кв.м., Полско Косово

Къща, 790 кв.м., Полско Косово

7131 Полско Косово, България

Начална цена

1 605.60 лв.

Имот ID :

 RH-45582-property

Площ

790 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-176 /дванадесет римско, тире, сто седемдесет и шест арабско/ по регулационния план на село Полско Косово, община Бяла, област Русе, с площ от 790 кв.м. /седемстотин и деветдесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 3 кв.м. /три квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIII-165, УПИ II-166 и УПИ III-167.

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота