Къща, 814 кв.м., Летница

Къща, 814 кв.м., Летница

улица Асен Златарев, 5570 Летница, България

Начална цена

9 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-51016-property

Площ

814 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.449 по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Летница, с административен адрес: гр. Летница, ул. „Асен Златарев“ № 2, площ на имота 814 кв.м. /осемстотин и четиринадесет кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 43476.315.449.1, със застроена площ 64 кв.м. /шестдесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.499.2, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/ и други постройки, подобрения и насаждения, /, при съседи на имота по скица на АГКК: 43476.315.1883, 43476.315.461, 43476.315.450, 43476.315.1884.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1660/16 Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664, email: [email protected]

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Обявяване на: 24.08.2020 14:00
Публикувана на: 27.06.2020 15:07

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота