Къща, 980 кв.м., Летница

Къща, 980 кв.м., Летница

5570 Летница, България

Начална цена

2 960.00 лв.

Имот ID :

 RH-51041-property

Площ

980 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

4/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв. м., съставляващ УПИ VII-998 /римско седем, деветстотин деветдесет и осем/ в квартал 66 /шестдесет и шести/ по плана на гр. Летница, ул. „Г. М. Димитров“ № 18, ведно с 4/6 идеални части от построените в него : ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /къща/, ЛЯТНА КУХНЯ, САЯ и други постройки при граници и съседи на имота: улица, УПИ VIII-998 /римско осем, деветстотин деветдесет и осем/, УПИ ХI-1001/римско единадесет, хиляда и едно/, УПИ III -995 / римско три, деветстотин деветдесет и пет/, УПИ IV – 996 /римско четири, деветстотин деветдесет и шест/, УПИ V – 996 /римско пет, деветстотин деветдесет и шест/, УПИ VI -997 /римско шест, деветстотин деветдесет и седем/ по плана на гр. Летница.

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Обявяване на: 24.08.2020 14:00
Публикувана на: 27.06.2020 14:40

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота