Многостаен апартамент, 178 кв.м., ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент, 178 кв.м., ПЛОВДИВ

ул. „Малгара“ 3, ет.7, 4013 ж.к. Христо Ботев - Север, Пловдив, България

Начална цена

105 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-50855-property

Площ

178 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор : 56784.531.1668.1. 27 /пет шест седем осем четири.пет три едно. едно шест шест осем. едно. две седем/,поКадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК; няма издадена заповед за изменение на КККР, касаещо имота, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Малгара” № 3, ет.7, ап.2/27 / две /двадесет и седем/, който СОС се намира в сграда № 1/едно/, в поземлен имот с идентификатор : 56784.531.1668 /пет шест седем осем четири.пет три едно.едно шест шест осем /, с предназначение-жилище, апартамент, брой нива 1/едно/, с площ от 178,21 кв.м. /сто седемдесет и осем цяло и двадесет и един/, прилежащи части : изб. помещение № 18 / осемнадесет/ с площ от 5.80 кв.м. / пет цяло и осемдесет кв.м./ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж , при съседни самостоятелни обекти в сградата : 56784.531.1668.1.26, под обекта- 56784. 531.1668.1.23, 56784.531.1668.1.22, 56784.531.1668.1.25, 56784.531.1668.1.24, над обекта-няма.

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова – Георгиева
Срок: от 04.07.2020 до 04.08.2020
Обявяване на: 05.08.2020 14:00
Публикувана на: 25.06.2020 10:32

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота