Тристаен апартамент, 100.00 кв.,                  Пловдив

Тристаен апартамент, 100.00 кв., Пловдив

, бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 4, ап.15

Начална цена

81 839.10 лв.

Имот ID :

 RH-77570-property

Площ

100.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.2.15 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно точка две точка едно пет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, бул. Пещерско шосе, бл. Д, ет. 4 (четири), който самостоятелен обект се намира на етаж 4 (четири) в сграда с идентификатор 56784.510.801.2 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно точка две), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.510.801.2.14, под обекта – 56784.510.801.2.10, над обекта – 56784.510.801.2.20, който самостоятелен обект по акт за собственост съставлява АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), находящ се на четвърти етаж на кота +9,15 м. (девет цяло и петнадесет стотни метра) в изградената в степен на завършеност „груб строеж“ по смисъла на ЗУТ жилищна сграда, построена съгласно одобрен със Заповед № ОА-1375/16.06.2006 г. на Кмета на Община Пловдив подробен устройствен план, в съответствие с Разрешение за строеж № 123/23.03.2007 г., издадено от гл. архитект на Община Пловдив, съгласно скица с виза, издадена на 23.03.2006 г. и одобрен на 12.03.2007 г. технически инвестиционен проект от гл. архитект на Община Пловдив, представляваща Жилищен комплекс „СЛЪНЧОГЛЕДИ“ – модул „D“, в дворно място, цялото с площ от 20,653 дка (двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-385,387 – жил. застрояване (едно римско – триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем) в квартал 3 (три) – нов по кадастралния план на гр. Пловдив – „Христо Смирненски – III етап“, одобрен със заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на УПИ: поземлен имот IV-408, поземлен имот III-407, поземлен имот II-386, поземлен имот I-406, поземлен имот III-389, поземлен имот IV-389, поземлен имот V-389, поземлен имот VI-389, поземлен имот 376, поземлен имот 377, поземлен имот 479, който апартамент е със застроена площ от 100 кв. м. (сто квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна-кухненски бокс, две баня-тоалетна и тераса, при граници на апартамента: стълбищна част и обект № 14, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 (двадесет и три), находящо се в сутеренния етаж на сградата на кота -3,00 м. (минус три метра), с площ от 5,70 кв. м. (пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: входен коридор, обект № 5, обект № 6 и обект № 24, ВЕДНО с 3,131 % (три цяло сто тридесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 18,71 кв. м. (осемнадесет цяло седемдесет и една стотни квадратни метра).
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 81839,10 лв. (осемдесет и една хиляди осемстотин тридесет и девет лева и десет стотинки).

Обявяване на купувач:

18.05.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language