Тристаен апартамент, 103.00 кв.,                  Пловдив

Тристаен апартамент, 103.00 кв., Пловдив

, бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.7

Начална цена

84 784.00 лв.

Имот ID :

 RH-77597-property

Площ

103.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.2.7 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно точка две точка седем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, бул. Пещерско шосе, бл. Д, ет. 3 (три), който самостоятелен обект се намира на етаж 3 (три) в сграда с идентификатор 56784.510.801.2 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно точка две), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка осем нула едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.510.801.2.6, 56784.510.801.2.8, под обекта – 56784.510.801.2.2, над обекта – 56784.510.801.2.12, който самостоятелен обект по акт за собственост съставлява АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), находящ се на трети етаж на кота +6,30 м. (шест цяло и тридесет стотни метра) в изградената в степен на завършеност „груб строеж“ по смисъла на ЗУТ жилищна сграда, построена съгласно одобрен със Заповед № ОА-1375/16.06.2006 г. на Кмета на Община Пловдив подробен устройствен план, в съответствие с Разрешение за строеж № 123/23.03.2007 г., издадено от гл. архитект на Община Пловдив, съгласно скица с виза, издадена на 23.03.2006 г. и одобрен на 12.03.2007 г. технически инвестиционен проект от гл. архитект на Община Пловдив, представляваща Жилищен комплекс „СЛЪНЧОГЛЕДИ“ – модул „D“, в дворно място, цялото с площ от 20,653 дка (двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-385,387 – жил. застрояване (едно римско – триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем) в квартал 3 (три) – нов по кадастралния план на гр. Пловдив – „Христо Смирненски – III етап“, одобрен със заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на УПИ: поземлен имот IV-408, поземлен имот III-407, поземлен имот II-386, поземлен имот I-406, поземлен имот III-389, поземлен имот IV-389, поземлен имот V-389, поземлен имот VI-389, поземлен имот 376, поземлен имот 377, поземлен имот 479, който апартамент е със застроена площ от 103 кв. м. (сто и три квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна-кухненски бокс, гардероб, две баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: обект № 8 и обект № 6, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), находящо се в сутеренния етаж на сградата на кота -3,00 м. (минус три метра), с площ от 7,90 кв. м. (седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: входен коридор, обект № 1 и обект № 4, ВЕДНО с 3,346 % (три цяло триста четиридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 20,01 кв. м. (двадесет цяло и една стотни квадратни метра).
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 84784 лв. (осемдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и четири лева).

Обявяване на купувач:

18.05.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language