Тристаен апартамент, 103.73 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 103.73 кв., София

, район "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" № 83

Начална цена

147 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-77643-property

Площ

103.73 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4337.9990.2.10 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и деветдесет, точка, две, точка, десет/, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ул. „Маестро Кънев“ №83 /осемдесет и три/, на шести етаж в сграда №2 /две/, разположена в долуописания поземлен имот, съгласно схема №15-375813/04.08.2017г.на СГКК-гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, който апартамент е с площ от 103.73 /сто и три цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта: 68134.4337.9990.2.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и деветдесет, точка, две, точка, девет/, 68134.4337.9990.2.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и деветдесет, точка, две, точка, осем/ и над обекта: няма, който апартамент е описан в строителната документация и Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека като АПАРТАМЕНТ №10 /десет/ на пети жилищен етаж, на кота +14,85 /плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет стотни/ метра, със застроена площ от 103.73 /сто и три цяло и седемдесет и три стотини/ кв.м., състоящ се от предверие, дневна-трапезария с кухненски бокс, стая, баня с тоалетна, дрешник и две тераси, при граници: двор, двор, улица, стълбище, заедно с 10,436% /десет цяло четиристотин тридесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19,81 /деветнадесет цяло и осемдесет и един стотни/ кв.м., заедно с 10,436% /десет цяло и четиристотин тридесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от мястото, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4337.9990 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и деветдесет/, находящ се в гр. София, Столична община, район „Овча Купел“, ул. „Маестро Кънев“ №83 /осемдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г.на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица №15-500076/11.10.2017г., с площ по кадастралната скица от 501 /петстотин и един/ кв.м., стар идентификатор: 68134.4337.910, 68134.4337.9954, номер по предходен план: 910 /деветстотин и десет/, квартал: 28 /двадесет и осем/, парцел V /пети/, при съседи: 68134.4337.912 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, деветстотин и дванадесет/; 68134.4337.9989 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и осемдесет и девет/; 68134.4337.9952 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин петдесет и две/; 68134.4337.909 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, девет хиляди деветстотин и девет/; 68134.4337.1572 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и седем, точка, хиляда петстотин седемдесет и две/, който съгласно доказателствени документи за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ парцел V-910 /пети за имот с планоснимачен номер деветстотин и десет/, бивш V-910, 911 /пети за имот с планоснимачен номер деветстотин и десет и деветстотин и единадесет/ в кв.28 /двадесет и осми/ по плана на гр. София, местност „Овча купел“, при граници и съседи на имота: улица, УПИ VI-909, УПИ III-913, УПИ IV-912
За повече информация вижте прикаченото обявление!

Обявяване на купувач:

20.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language