Тристаен апартамент, 117.00 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 117.00 кв., София

, гр. София, ул. Д-р Г.Вълкович No3

Начална цена

400 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77177-property

Площ

117.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК, изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 18.09.2020 г., собственост на Димитър Кирилов Стефанов, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.408.33.1.15 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три точка едно точка петнадесет), съгласно Схема № 15 – 238366/ 23.05.2017 г. на АГКК по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрените със Заповед № РД – 18 – 45 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, кадастрална карта, с административен адрес: гр. София, София област /столица/, Столична община, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 11 /единадесет/, етаж 5 /пет/, в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.408.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три), с предназначение „жилище, апартамент“, на едно ниво, с площ от 117.00 /сто и седемнадесет/ кв.м., прилежащи части: изб. Помещение; таван, 5. 632% от общите части на сградата, стар идентификатор – няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори на същия етаж: 68134.408.33.1.16 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три точка едно точка шестнадесет) и 68134.408.33.1.14 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три точка едно точка четиринадесет), под обекта: 68134.408.33.1.11 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три точка едно точка единадесет), над обекта: няма, който самостоятелен обект, съгласно легитимиращия собствеността нотариален акт и други, описани по – долу документи, представлява: ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, находящо се в гр. София, СО, район „Оборище“, на булевард „Мадрид“ № 11 /единадесет/ (предишен булевард „Владимир Заимов“ № 35 /тридесет и пет/), на пети надпартерен етаж, със застроена площ от около 117.00 /сто и седемнадесет/ кв.м., състоящ се от: две стаи, хол, кухня, две антрета, баня и тоалетна с два балкона, при съседи: изток – улица „Мърфи“, запад – апартамент на Стоян Ат. Стоянов и стълби, север – апартамент на Цветан Дончев и Лиляна Добрева и стълбище, юг – булевард „Владимир Заимов“, заедно с избено помещение, при съседи: Асен и Силвия Томови, улица „Мърфи“, коридор и Христина Мет. Апостолова, заедно с таванско помещение, при съседи: улица „Мърфи“, таванско помещение на Силвия и Асен Томови, таванско помещенение на Христина Стоянова и булевард „Владимир Заимов“, заедно с принадлежащите на апартамента 5.632 % /пет цяло шестстотин тридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, в което е построена сградата , цялото с площ от около 785 /седемстотин осемдесет и пет/ кв.м. съставляващо парцел № VIII – 519 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и деветнадесет/, от квартал 131 (сто тридесет и едно/, по плана на гр. София, местност „Подуене – Центъра“, при съседи: улица „Мърфи“, ЕС булевард „Владимир Заимов“ № 33 /тридесет и три/, гараж и двор на УБО, от юг – булевард „Владимир Заимов“, който имот, съгласно Скица на поземлен имот № 75-238409/ 23.05.2017 г. на АГКК по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрените със Заповед № РД – 18-45 от 09.07.2010 г. година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър кадастралната карта ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.408.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и три), с адрес: гр. София, София област /столица/, Столична община, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 11 /единадесет/, с площ 795 /седемстотин деветдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизарана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 метра/, стар идентификатор: няма номер по предходен план: 519 /петстотин и деветнадесет/, квартал: 131 /сто тридесет и едно/, парцел III /трети/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.408.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и четири), 68134.408.347 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка триста четиридесет и седем), 68134.408.342 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка триста четиридесет и две) и 68134.408.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и осем точка тридесет и две).
Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 192, том 15, дело № 24349/2017 г., Възбрана акт № 173, том 9, дв.вх.рег. № 40235 от 30.07.2020 г. На ЧСИ Стоян Якимов в полза на взискателя „Първа Инвестиционна Банка“ АД, Възбрана на ЧСИ Мария Цачева по изп.дело № 20198400400881.
ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 400 000 лв. /четиристотин хиляди лева/.
Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 28.05.2021 г. в началото на работния ден, като започва на 27.04.2021 г. и завършва на 27.05.2021 г.- 17.00 часа.
Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон: 070020844.
За пазач на имота е определен Димитър Кирилов Стефанов.
Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, IBAN: BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC код: FINVBGSF, с титуляр Стоян Благоев Якимов, по изп. дело № 20208440401558.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.
Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.
Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.
Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.
Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.
Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
На 28.05.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language