Тристаен апартамент, 119.83 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 119.83 кв., София

, гр. София, ул. Д-р Г.Вълкович No3

Начална цена

385 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77439-property

Площ

119.83 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 29.03.2021 г., собственост на Петър Николов Колев и ипотекарния длъжник Йоана Стефанова Колева, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.203.122.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и две точка едно точка едно/, съгласно Схема № 15-227171/13.04.2018 г. на СГКК, по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Красно село“, бул. „Генерал Скобелев“ № 28, ет. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.203.122 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и две/, с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, стар идентификатор- няма, посочена в документа площ: 119,83 кв. м., прилежащи части: зимно помещение, таван, 19,84% идеални части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.203.122.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и две точка едно точка две/, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ, без посочен номер в документите за собственост, находящ се в град София, Столична община- район „Красно село“, в жилищната сграда на бул. „Скобелев“ № 28 /двадесет и осем/, във вход I /първи/, на първия /партерен/ етаж, със застроена площ по архитектурния план от 133 кв. м. /сто тридесет и три квадратни метра/, а без стълбищното пространство, шахтата и балконите, прибавени по 0,40% /нула цяло и четиридесет стотни процента/, съгласно нормативите на ЗСГ, от 119,83 кв. м. /сто и деветнадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от: три стаи, хол, кухня и сервизни помещения, при граници /съседи по нотариален акт: отдолу- зимнични помещения отгоре- Борис Н. Шивачев, от запад- Панчо Цанев Чехларски, бул. „Скобелев“ и от две страни- двор, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и площ в документите за собственосст, при съседи: бул. „Скобелев“, Борис П. Шивачев /Стоян Главев/, коридор и наследници на Пенчо Чехларски, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и площ в документите за собственост, при съседи: наследници на Пенчо Чехларски, коридор, Людмила Петрова и бул. „Скобелев“, заедно с принадлежащите му 19,84% /деветнадесет цяло и осемдесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и ЗАЕДНО с 4/25 /четири върху двадесет и пет/ идеални части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с пространство от 558 кв. м. /петстотин петдесет и осем квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-8,9 /трети, отреден за имоти с планоснимачни номера осем и девет/ /идентичен със стар УПИ III-10 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, от квартал 346 /триста четиридесет и шест/, местност „Центъра“, по плана на София, при граници /съседи/: бул. „Скобелев“, УПИ XI-6,7 /единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера шест и седем/, УПИ VI-13 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет/, УПИ V-12 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер дванадесет/ и УПИ II-10 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, който съгласно Скица № 15-227169/13.04.2018 г. на СГКК- гр. София, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.203.122 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Красно село“, бул. „Генерал Скобелев“ № 28, с площ съгласно скица от 562 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8, 9, квартал 346, парцел III-8,9, при съседи: поземлени имоти с идентификатори:
68134.203.124 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и четири/, 68134.203.123 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и три/, 68134.203.119 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто и деветнадесет/, 68134.203.120 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто и двадесет/, 68134.203.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и шест/ и 68134.203.121 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и три точка сто двадесет и едно.
Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 181, том XXVI, вх. Рег. № 54560 г. И Възбрана акт № 94 том IV, вх. № 14241 от 12.03.2021 г. в полза на взискателя- „Първа Инвестиционна банка” АД.
ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 385 000 /триста осемдесет и пет хиляди лева/ лв.
Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.05.2021 г. в началото на работния ден, като започва на 20.04.2021 г. и завършва на 20.05.2021 г.- 17.00 часа.
Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон 0888915471.
За пазач на имота е определен Петър Николов Колев.
Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов, по изп. Дело № 20218440400439.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.
Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.
Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.
Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.
Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.
Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
На 21.05.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

21.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language