Тристаен апартамент, 119.90 кв.,                  Пловдив

Тристаен апартамент, 119.90 кв., Пловдив

, гр. Пловдив, ул. Сливница № 12, ет. 7, ап.21

Начална цена

88 360.00 лв.

Имот ID :

 RH-84989-property

Площ

119.90 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

22/1084 /двадесет и две върху хиляда осемдесет и четири/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.506.1034 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка едно нула три четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.202г., с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, район Северен, ул. „Сливница“ № 6-8 /шест-осем/, с площ на поземления имот съгласно кадастрална карта от 1066 кв.м. /хиляда шестдесет и шест квадратни метра/, а с площ съгласно придобивен акт – 1084 кв.м. /хиляда осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 1845 /хиляда осемстотин четиридесет и пет/, 1846 /хиляда осемстотин четиридесет и шест/, 1847 /хиляда осемстотин четиридесет и седем/, квартал: 622 /шестстотин двадсет и две/ по плана на Пета градска част, парцел: Х-1845, 1846, 1847 /десети- хиляда осемстотин четиридесет и пет, хиляда осемстотин четиридесет и шест, хиляда осемстотин четиридесет и седем/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 56784.506.1035, 56784.506.9661, 56784.506.1037, 56784.506.9665, 56784.506.9602, който поземлен имот съгласно документ за собственост представлява: Дворно място, намиращо се в гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ № 9 /девет/ и № 11 /единадесет/ и ул. „Сливница“ № 12 /дванадесет/, цялото застроено и незастроено с площ от 1084 кв.м. /хиляда осемдесет и четири квадратни метра/, съставляващо УПИ Х-1845, 1846, 1847 /десети- хиляда осемстотин четиридесет и пет, хиляда осемстотин четиридесет и шест, хиляда осемстотин четиридесет и седем/ от кв. 622 /шестстотин двадесет и втори/ по плана на Пета градска част на гр. Пловдив, при граници на дворното място: ул. „Брезовска“, ул. „Сливница“, УПИ ІХ-1848, ведно със следния самостоятелен обект, находящ се в построената в същия поземлен имот сграда със смесено предназначение № 1 /едно/ с идентификатор 56784.506.1034.1 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка едно нула три четири точка едно/, а именно: 2/3 /две трети/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 56784.506.1034.1.22 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка едно нула три четири точка едно точка две две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на обекта: гр. Пловдив, Район Северен, ул. „Сливница“ № 12 /дванадесет/, ет.7 /седми/, ап.21 /двадесет и едно/, състоящ се от: дневна, столова, кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна, тоалетна и две тераси, който самостоятелен обект се намира на етаж 7 /седем/ в сграда с идентификатор № 56784.506.1034.1 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка едно нула три четири точка едно/, с предназначение на сградата: Сграда със смесено предназначение, разположена в поземлени имоти с идентификатори: 56784.506.1034 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка едно нула три четири/, 56784.506.9602 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет шест нула две/, 56784.506.9665 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет шест шест пет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на самостоятелния обект от 119,90 кв.м. /сто и деветнадесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1034.1.21 и 56784.506.1034.1.23, под обекта: 56784.506.1034.1.17 и 56784.506.1034.1.18, над обекта: 56784.506.1034.1.25, ведно с 2/3 /две трети/ идеални части от Избено помещение № 24 /двадесет и четири/ с площ от 5,20 кв.м. /пет цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници по документ за собственост: от север – външен зид, от юг – изба № 23, от изток – външен зид, от запад – гараж № 11, ведно с 2/3 /две трети/ идеални части от 3,41 % /три цяло четиридесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Обявяване на купувач:

09.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language