Тристаен апартамент, 136 кв.м., ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент, 136 кв.м., ПЛОВДИВ

ул. „Иван Стефанов Гешев“ 9, 4002 ж.к. Христо Смирненски, Пловдив, България

Начална цена

198 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-51124-property

Площ

136 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, находящ се на втори етаж на сграда с административен адрес гр. Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев № 9 /бивша ул. Васка и Никола Гарчеви/, при граници на апартамента: от изток – стълбище и Грозю В. Димитраков, от запад – ул. „Баучер“, от север – ул. „Иван Ст. Гешев“ и от юг – двор, отдолу – Александър Костов, отгоре – Атанас Ж. Пенев, ведно с избено помещение № 7 /седем/ със застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток – стълбище, от запад – Александър Костов, от север – коридор и от юг – двор; 1/2 /една втора/ идеална част от избено помещение № 1 /едно/, със застроена площ 6,12 /шест цяло и дванадесет стотни/ кв. м., при граници: от изток – стълбище, от запад -Атанас Ж. Пенев, от север – ул. „Иван Ст. Гешев“, от юг – коридор; 1/2 /една втора/ идеална част от помещение № 19 /деветнадесет/, със застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток – Миролюбен К. Пешев, Александър Костов, от запад – Атанас Ж. Пенев, от север – коридор и от юг – двор; 1/8 /една осма/ идеална част от стая № 16 /шестнадесет/, със застроена площ 19,45 /деветнадесет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., при граници: от изток – двор, от запад – Грозю Димитраков и Сотир Сотиров, от север – коридор и от юг – двор; тавански помещения №2, №3 и №4 /две, три и четири/, с обща квадратура 36,82 /тридесет и шест цяло и осемдесет и две стотни/ кв. м., при граници: от изток – стълбище, от запад – ул. „Ваучер“, от север – ул. „Иван Ст. Гешев“, от юг – коридор; ведно с 12,01 % /дванадесет цяло и една стотна процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, а по скица съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.379.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка три седем девет точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, с адрес на имота гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив п.к. 4000, ИВАН СТЕФАНОВ ГЕШЕВ № 9, ет. 3, an. 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.379, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.379.1.4; под обекта 56784.511.379.1.1; над обекта- 56784.511.379.1.5.
2. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 24 /двадесети четири/ със застроена площ от 16,27 /шестнадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв. м., при граници от изток – Никола П. Кантарев, от запад Атанас Ж. Пенев, от север – ул. Иван Ст. Гешев, от юг – коридор, ведно с 0,86 /нула цяло осемдесет и шест стотни процента/ от общите части на сградата, а по скица САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.379.1.12 /пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка три седем девет точка едно точка едно две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 16,27 /шестнадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м, с адрес на имота гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив п.к. 4000, ИВАН СТЕФАНОВ ГЕШЕВ № 9, ет. 3, an. 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.379, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.379.1.11, 56784.511.379.1.13; под обекта: няма; над обекта: 56784.511.379.1.1.

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
Срок: от 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 25.08.2020 10:00
Публикувана на: 29.06.2020 13:16

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота