Тристаен апартамент, 56.05 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 56.05 кв., София

, гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3

Начална цена

71 280.00 лв.

Имот ID :

 RH-77818-property

Площ

56.05 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  ХХІ- 520 /двадесети първи за  имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, с административен адрес гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3, при граници на УПИ: улица „Златица“, УПИ ХХ- 517 /двадесети за имот петстотин и седемнадесет/, УПИ ХVІІ- 518 /седемнадесети за имот петстотин и осемнадесет/, УПИ  ХVІ- 519 /шестнадесети за имот петстотин и деветнадесет/ и УПИ ХХІІ- 521 /двадесет и втори за имот петстотин двадесет и едно/, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 3.2 (три две), находящ се на третия етаж на кота +8.30 (осем цяло и тридесет стотни) метра със застроена площ от 56.05  (петдесет и шест цяло и пет стотни) кв. метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, дрешник, антре и тераса, при граници: от две страни двор, коридор, апартамент № 3.1 (три едно) и апартамент № 3.3 (три три), заедно с 6.03 % (шест цяло и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, с обща брутна площ  69.06 /шестдесет и девет цяло и шест стотни/ кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.
Забележка: Обявената цена е с включен ДДС. Към настоящия момент за сградата няма издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Лице за контакт в кантората – Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65, email: [email protected]

Обявяване на купувач:

14.05.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language