Тристаен апартамент, 58.47 кв.,                  Бургас

Тристаен апартамент, 58.47 кв., Бургас

, гр. Бургас, к/с Зорница бл. 30, вх.8, ет.7

Начална цена

77 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-77940-property

Площ

58.47 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 07079.601.30.1.180 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, тридесет, точка, едно, точка сто и осемдесет/, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно схема № 15-524195/ 26.10.2016 г. издадена от СГКК- гр.Бургас, адрес на имота: гр. Бугас, п.к. 8000, ж.к „Зорница“ бл. 30, вх.8, ет.7, ап.21, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 07079.601.30, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/, площ по документ: 58,47 /петдесет и осем цяло четиридесет и седем стотни/ кв.метра, при граници: на същия етаж: 07079.601.30.1.179, под обекта: 07079.601.30.1.177, над обекта: 07079.601.30.1.183, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6/шест/ и 1,04 % идеални части от общите части на сградата

Обявяване на купувач:

20.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language