Тристаен апартамент, 69.13 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 69.13 кв., София

, ул. "Княжевска", бл. №41, вх.В, ет.7

Начална цена

101 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-77731-property

Площ

69.13 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

              АПАРТАМЕНТ №51 /петдесет и едно/, представляващ САМОТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1895.851.3.18/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и пет точка осемстотин петдесет и едно точка три точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-69/14.12.2010г. на Изп. Директор на АГКК, с предназначение-жилище, апартамент, находящ се в град София, район „Витоша“, ул. „Княжевска“ (бивша ул. „Валентин Андреев“), блок № 41-43 /четиридесет и едно- четиридесет и три/, вход „В“, VII /седми/ етаж, а съгласно схема издадена от АГКК- град София, адрес на имота: град София, район „Витоша“, Княжевска, блок 41 /четиридесет и едно/, вход  „В“, етаж VII /седми/, в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1895.851 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и пет точка осемстотин петдесет и едно/, със застроена площ от 69,13 /шестдесет и девет цяло и тринадесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, и сервизни помещения, при съседи : север – калкан, юг – ул. „Валентин Андреев“, изток- разделителна стена с вход „Б“, запад – паркинг, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 48 /четиридесет и осем/, а при съседи съгласно схема издадена от АГКК: на същия етаж 68134.1895.851.3.19 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и пет точка осемстотин петдесет и едно точка три точка деветнадесет/, под обекта 68134.1895.851.3.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и пет точка осемстотин петдесет и едно точка три точка петнадесет/ и над обекта- няма, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №51 /петдесет и едно/, с полезна площ от 5,53 /пет цяло петдесет и три стотни/кв.м. при съседи: север – коридор, юг – изба, изток – разделителна стена „Б“, запад – изба, заедно с 1,366% /едно цяло триста шестдесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото с описания по горе идентификатор при съседи съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ: 68134.1895.849, 68134.1895.743, 68134.1895.853, 68134.1895.133, 68134.1895.131, 68134.1895.132, 68134.1895.840.

Обявяване на купувач:

14.05.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language