Тристаен апартамент, 70.00 кв.,                  Разлог

Тристаен апартамент, 70.00 кв., Разлог

2760 Razlog, Bulgaria

Начална цена

24 032.00 лв.

Имот ID :

 RH-77258-property

Площ

70.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.761.95.1.2 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и едно точка деветдесет и пет точка едно точка две/, с предназначение: Жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/ с идентификатор 61813.761.95.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и едно точка деветдесет и пет точка едно/, с предназначение: жилищна сграда ‑ еднофамилна, брой надземни етажи 2, брой подземни етажи 0, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.761.95 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и едно точка деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрени със заповед № РД‑18‑33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. Георги С. Раковски № 18, ет. 2, без площ по схема, с площ по данъчна оценка ‑ 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж ‑ няма, под обекта ‑ обект с идентификатор 61813.761.95.1.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и едно точка деветдесет и пет точка едно точка едно/ и над обекта ‑ няма, заедно с прилежащи части: съразмерна част от общите части на постройката, същият представляващ по доказателствен акт за собственост ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Двуетажната масивна жилищна сграда, построена върху Парцел XV1‑1347 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста четиридесет и седми/ в квартал 117 /сто и седемнадесети/ по плана на град Разлог, действащ към 1975 г. ведно с припадащите се на етажа идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на урегулирания поземлен имот по нотариален акт: Асен Цуцуманов, Славчо Георгиев Григоров, Иван Васев, Никифор Минков и улица

НАЧАЛНА ЦЕНА
Началната цена на подробно описания недвижим имот е 24 032,00 лв. / двадесет и четири хиляди тридесет и два лева  /.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 12:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language