Тристаен апартамент, 72.93 кв.,                  Бургас

Тристаен апартамент, 72.93 кв., Бургас

, гр.  БУРГАС, кв. „САРАФОВО”,  ул. „АНТОН ИВАНОВ”  № 25 -  Б,  ЕТ.2

Начална цена

71 856.00 лв.

Имот ID :

 RH-84893-property

Площ

72.93 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр.  БУРГАС, кв. „САРАФОВО”,  ул. „АНТОН ИВАНОВ”  № 25 –  Б,  ЕТ.2, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 07079.820.42.2.2 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, осемстотин и двадесет, точка, четиридесет и две, точка, две, точка, две/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със заповед: КД-14-02-1092/15.06.2012г на Началника на СГКК- Бургас, с административен адрес на имота: гр.Бургас,  кв.”Сарафово”, ул. „Антон Иванов” №25-Б /двадесет и пет, тире, буква „Б”/, ет.2 /втори/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.820.42 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, осемстотин и двадесет, точка, четиридесет и две/, предназначение на  самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 72,93 /седемдесет и две цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м. , прилежащи части: северен склад в сутерен с площ 34,99 /тридесет и четири цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.м., северозападен склад в партера с площ  10,87 /десет цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м. и 30,68 % /тридесет цяло и шестдесет и осем стотни процента/ ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 23,77 /двадесет и три цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 07079.820.42.2.1; над обекта: 07079.820.42.2.3.
Обекта се намира в кв. Сарафово на гр. Бургас, в район с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност. Обектът заема целия втори жилищен етаж от сградата, в която е изграден. Обектът е изграден в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е без поставена външна топлоизолация, но с поставени фасадна мазилка и боя. Около оценявания обект е поставена външна топлоизолация. Покривът на сградата е с положена хидроизолация и изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – В и К и ел. захранване. Общите части са стандартно изпълнени.Обектът се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, два санитарни възела – баня и тоалетна – отделни и тераса към дневната. Към кухнята също е имало тераса, която е присвоена към помещението. Входна врата – метална. Интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – дървена, двукатна. Подови настилки – ламинат и теракот. Стени и тавани – измазани и боадисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот – оборудвани по предназначение. В кухнята са монтирани двуредни кухненски шкафчета с термоплот и вградена мивка със смесителна батерия. Терасата е обезопасена със зидан парапет. Северозападният склад в партера се състои от едно помещение. Врата – дървена, таблена. Дограма – дървена. Подова настилка – теракот. Стени и тавани – измазани и боадисани. Северният склад в сутерена се състои от две преходни помещения. Подовете са на циментова замазка. В едното помещение стените са измазани, небоядисани, в другото са на тухла. РЗП на обекта, ведно със складовото помещение на партерния етаж и общите част е 107,57 кв. м.

Обявяване на купувач:

20.07.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language