Тристаен апартамент, 77.50 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 77.50 кв., София

, ж.к. Ботунец, бл. 16, вх. б, ет. 3, ап. 21

Начална цена

54 180.00 лв.

Имот ID :

 RH-85127-property

Площ

77.50 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 21 (двадесет и едно), находящ се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, ж.к. „Ботунец“, в жилищна сграда блок № 16 (шестнадесет), вход Б, на III (трети) етаж, със застроена площ от 77,50 (седемдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня, тоалетна и баня, при съседи: ляво – апартамент № 8, дясно – тревна площ, отгоре – апартамент № 12 и отдолу – апартамент № 6, заедно с принадлежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 (двадесет и едно), както и 4,241 % (четири цяло двеста четиридесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху мястото – терен на комплекса, който апартамент съгласно схема № 15 – 254141 – 18.06.2015 г. от кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София град, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.1052.1.21 /шест осем едно три четири, точка, осем три шест нула, точка, едно нула пет две, точка, едно, точка, две едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София град, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, ж.к. „Ботунец“, БЛ. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1052, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 77.50 кв.м., брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.8360.1052.1.20, под обекта: 68134.8360.1052.1.18, над обекта: 68134.8360.1052.1.24, стар идентификатор: няма.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language