Тристаен апартамент, 79.16 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 79.16 кв., София

, гр. София, район Надежда, ж.к. „Лев Толстой“, бл.46, ет.5, ап.23

Начална цена

91 864.80 лв.

Имот ID :

 RH-72815-property

Площ

79.16 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и три/, находящ се в град София, Столична община, район „Надежда“, жилищен комплекс „Лев Толстой“, в жилищна сграда – блок № 46 /четиридесет и шест/, на V /пети/ етаж, със застроена площ от 79,16 /седемдесет и девет цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две стаи, преходна дневна, кухня и сервизни помещения, при граници: стълбище, Димитър и Стоян Василеви, двор, Елисавета Стоименова Иванова, заедно със зимнично помещение, при граници: коридор, Николина и Атанас Бандерови, двор и Никола Алексов Стоев, заедно с 1.223 % /едно цяло двеста двадесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, имотът е заснет по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1381.2152.1.23, с адрес на имота: гр. София, район Надежда, ж.к. „Лев Толстой“, бл.46, ет.5, ап.23, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2152, с предназначение жилище, апартамент, брой нива- 1, площ: 76,00 кв.м., прилежащи части: мазе 2,16 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1381.1.22, 69134.1381.2152.1.24; под обекта: 68134.1381.2152.1.18; над обекта: 68134.1381.2152.1.28, стар идентификатор: 68134.1381.2089.1.23.

Обявяване на купувач:

28.04.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language