Тристаен апартамент, 79.53 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 79.53 кв., София

Жилищен комплекс Дружба 2 261, вх. В, ет. 9, 1582 g.k. Druzhba 2, Sofia, Bulgaria

Начална цена

110 640.00 лв.

Имот ID :

 RH-77761-property

Площ

79.53 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 78 /седемдесет и осем/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1505.2258.4.54 /шест осем едно три четири, точка, едно пет нула пет, точка, две две пет осем, точка, четири, точка, пет четири/ с площ от 79,53 кв.м. /седемдесет и девет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18- 27/03.04.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Схема на самостоятелен обект № 15-816524/06.11.2018г. издадена от СГКК – гр. София, с адрес на самостоятелния обект: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба II”, бл. 261 /двеста шестдесет и едно/, вх. В, ет. 9 /девет/, ап. 78 /седемдесет и осем/, който обект се намира в сграда № 4 /четири/ разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 /шест осем едно три четири, точка, едно пет нула пет, точка, две две пет осем/, предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 / едно/, състоящ се съгласно документ за собственост от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти по схема: на същия етаж – 68134.1505.2258.4.53, 68134.1505.2258.4.79, под обекта 68134.1505.2258.4.51, над обекта – няма, заедно с избено помещение № 27 / двадесет и седем/ без посочена в схемата и акт за собственост площ при съседи: коридор, мазе № 26 на ап. 77, двор, заедно с 1,517 % /едно цяло петстотин и седемнадесет хилядни върху хиляда/ ид.ч. от общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж върху мястото определено със заповед № 485/1985 г. на председателя на РНС „Искър“.

Обявяване на купувач:

13.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language