Тристаен апартамент, 79 кв.м., Созопол

Тристаен апартамент, 79 кв.м., Созопол

79 кв.м., Созопол

Начална цена

48 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-50970-property

Площ

79 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67800.10.725.2.3 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, десет, точка, две, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-350/13.03.2013г. на Началника на СГКК-Бургас, със застроена площ от 79.16 кв.м. /седемдесет и девет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, с адрес на имота гр.Созопол, м.”Ачмалъци”, бл.2, ет.0, ап.3, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 67800.10.725.2.4, под обекта: 67800.10.725.2.20, 67800.10.725.2.21, 67800.10.725.2.16, 67800.10.725.2.22, 67800.10.725.2.18, 67800.10.725.2.17, 67800.10.725.2.16, 67800.10.725.2.27, 67800.10.725.2.28, 67800.10.725.2.29, 67800.10.725.2.30, над обекта: 67800.10.725.2.8, 67800.10.725.2.7, стар идентификатор: 67800.10.517.2.3, който имот попада в СГРАДА № 2 /две/ с идентификатор № 67800.10.725.2 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, десет, точка, седемстотин двадесет и пет, точка, две/ разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.10.725 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, десет, точка, седемстотин двадесет и пет/.

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 30.07.2020 09:30
Публикувана на: 26.06.2020 15:52

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота