Тристаен апартамент, 82 кв.м., АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент, 82 кв.м., АСЕНОВГРАД

ул. „Свобода“ 2, п.к, 4230 Център, Асеновград, България

Начална цена

26 568.00 лв.

Имот ID :

 RH-51120-property

Площ

82 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

½ /една втора/ идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.512.200.7.12 /нула нула седем нула две, точка, пет едно две, точка, две нула нула, точка, седем, точка, едно две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Свобода“ № 2, вх. А, ет. 3, ап. 12. Самостоятелният обект се намира в сграда № 7 /седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.512.200, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 81.72 кв.м. /осемдесет и едно цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра/, ВЕДНО с ИЗБА № 6 и съответните идеални части от общите части на сградата. Ниво 1 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.512.200.7.13, 00702.512.200.7.11, под обекта: 00702.512.200.7.7, над обекта: 00702.512.200.7.17.

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
Срок: от 27.07.2020 до 27.08.2020
Обявяване на: 28.08.2020 14:00
Публикувана на: 29.06.2020 13:48

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота