Тристаен апартамент, 85.60 кв.,                  Равда

Тристаен апартамент, 85.60 кв., Равда

, с.Равда, п.к.8221, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №  18 ,  ет.3

Начална цена

55 120.00 лв.

Имот ID :

 RH-85249-property

Площ

85.60 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН      ОБЕКТ      В      СГРАДА      с            по      СХЕМА      с идентификатор    №    61056.502.36.1.8 /шестдесет    и    една    хиляди    и    петдесет    и    шест, точка,  петстотин  и  две,  точка,  тридесет  и  шест,  точка,  едно,  точка,  осем/,  находящ се   в   с.Равда,   общ.Несебър,   обл.Бургас,   по   кадастралната   карта   и   кадастралните регистри,    одобрени    със    Заповед    РД-18-58/16.04.2008 г.    на    изпълнителния    директор на   АГКК,   с   административен   адрес   на   имота:   с.Равда,   п.к.8221,   ул.”Св.Св.   Кирил и    Методий”    №    18 /осемнадесет/,    ет.3 /три/.    Самостоятелният    обект    се    намира    в сграда    №    1 /едно/,    разположена    в    поземлен    имот    с    идентификатор    61056.502.36 /шестдесет   и   една   хиляди   и   петдесет   и   шест,    точка,   петстотин   и   две,    точка, тридесет       и       шест/,       предназначение       на       самостоятелният       обект:       жилище, апартамент,     брой     нива     на     обекта:     1 /едно/,     площ     по     документ:     85.60 кв.м. /осемдесет   и   пет   цяло   и   шестдесет   стотни/,   ниво:   1 /едно/,   съседни   самостоятелни обекти      в      сградата:      на      същия      етаж:      61056.502.36.1.9,      61056.502.36.1.42 , 61056.502.36.1.7;    под    обекта:    61056.502.36.1.6,    61056.502.36.1.31,    61056.502.36.1.5;    над обекта:    няма,    а    по    документ    легитимиращ    собствеността    самостоятелен    обект , находящ   се   на   трети   мансарден   етаж   в   „жилищна   сграда   с   магазини”,   съгласно разрешение     за    строеж     №    75/25.03.2005 г.    и    одобрен     архитектурен     проект     от 24.03.2005 г.   на   Главния   архитект   на   Община   Несебър,   построена   при   100 %   (сто процента)     завършеност     в     дворно     място,     образуващо     УПИ     ХII-429 (урегулиран поземлен    имот    дванадесети    за   имот    номер    четиристотин    двадесет    и   девети ),   в квартал   4 (четвърти)   по   плана   на   с.   Равда,   община   Несебър,   област   Бургас,   а именно:  :  АПАРТАМЕНТ  №2В  (две  в),  на  площ  85.60 кв.м.  (осемдесет  и  пет  цяло  и шестдесет    стотни    квадратни    метра),    а    заедно    с    8.82 кв.м.ид.ч.    (осем    цяло    и осемдесет   и   две   стотни   квадратни   метра   идеални   части)   от   общите   части   на сградата,    общата    разгъната    площ    на    апартамента    е    94.42 кв.м    (    деветдесет    и четири   цяло   и   четиридесет   и   две   стотни   квадратни   метра),   състоящ   се   от   две спални,   дневна   с   кухненски   бокс,   баня-тоалетна   и   две   тераса,   с   граници:   от   две страни   –   външен   зид,   апартамент   1,   апартамент   3,   апартамент   13 на   мансардния етаж   и   коридор,   отдолу   –   апартамент   2 на   втори   жилищен   етаж,   отгоре   –   покрив, ведно    с    ИЗБА    №9 (девет)    на    сутеренния    етаж    от    описаната    по-горе    жилищна сграда,  на  площ  от  2.61 кв.м  (  две  цяло  и  шестдесет  и  един  квадратни  метра),  при граници: изба №8, изба №10, изба №17 и коридор.

Обявяване на купувач:

08.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language