Тристаен апартамент, 85 кв.м., ПЛЕВЕН

Тристаен апартамент, 85 кв.м., ПЛЕВЕН

Дружба, Плевен, България

Начална цена

59 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-51189-property

Площ

85 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ №9 /девет/, находящ се в град Плевен, жилищен комплекс «Дружба», блок №424 /четиристотин двадесет и четири/, във вход «М», на IV /четвърти/ етаж, със застроена площ oт 84.66 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от: ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, при съседи: изток-апартамент от вход „Л“, запад-стьлбище и апартамент №10 на Димитринка Танчева Филипова, север-двор, юг-двор, горе- апартамен №12 на Найден Иванов Бъчев, долу-апартамент №6 на Цветан и Христо Христови, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, при съседи: изток-маза №1 на Стела Людмилова Величкова, запад-коридор, север-маза №8 на Димитър Великов Димитров, юг-коридор, горе-жилищен етаж, долу-мази, заедно с припадащите се на апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сгарда с идентификатор 56722.667.308.12.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста и осем, точка, дванадесет, точка, девет/, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, Дружба, бл.424, вх.М, ет.4, ап.9, самостоятелен обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 56722.667.308.12, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда- многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.308. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, посочена в документа площ: няма данни. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.667.308.12.10, под обекта: 56722.667.308.12.6, над обекта: 56722.667.308.12.12;
– при първоначална цена – 59 600 лева /петдесет и девет хиляди и шестстотин лева,/ на 80% от изготвената пазарна оценка в размер на 74 500 лв. Данъчната оценка на целият недвижим имот е 20992.90 лв.
Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 3, акт №98/2005г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 1, акт №71/2007г., подновяване/новиране том 11, акт №126/2016г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт №61/2017г., в полза на Павлин К.Симеонов, по и.д.№20169060400793 на ЧСИ Виктор Стоянов; възбрана том 4, акт №62/2019г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, по изп.дело №20178150400628/18г., на ЧСИ Т.Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър.

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 18.07.2020 до 18.08.2020
Обявяване на: 19.08.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 16:25

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота