Тристаен апартамент, 86.66 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 86.66 кв., София

, гр. София, ул. Д-р Г.Вълкович No3

Начална цена

280 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77151-property

Площ

86.66 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 28.08.2020 г., собственост на Методи Кирилов Стефанов, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, Район „Оборище“, булевард „Мадрид“ № 13 /тринадесет, /идентичен с адрес по нотариален акт гр. София, бул.“Владимир Заимов“ 37 /тридесет и седем/, на IV /четвърти/ етаж, състоящ се от: две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 86.66 кв. м., при съседи: Атанас и Дора Сотирови, ул. „Мадрид“, ул. „Мърфи“ и Александър и Венета Койнови, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, при съседи калкан, ул. „Мадрид“, Иван Караиванов и Евтимка Василева, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, при съседи: Мария Станчева, ул. „Мадрид“, ул. „Мърфи“ и Иван Караиванов, заедно със 7.32 % /седем цяло и тридесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 7.32 % /седем цяло и тридесет и две стотни върху сто/ идеални части от 85/100 /осемдесет и пет цяло върху сто/ идеални части от правото на собственост върху дворно място и от 15/100 /петнадесет цяло върху сто/ идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно място, съставляващо УПИ XIV – 520 /четиринадесети за имот с планоснимачен номер петстотин и двадесет/, от квартал 130 /сто и тридесети/, по плана на гр. София, местност „Под. – Центъра“, с обща площ от 465 кв. м., /който имот е идентичен с УПИ I – 1 /първи, отреден за имот с планоснимачен номер едно/, по стария регулационен план/, при съседи по нотариален акт: от две страни – улица, УПИ XXI /двадесет и първи/ и УПИ II /втори/ и при съседи по скица: бул. „Мадрид“, ул. „Мърфи“, УПИ XV – 538 /петнадесети за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и осем/ и УПИ XIII – 521 /тринадесети за имот с планоснимачен номер петстотин двадесет и едно/.
Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:
Договорна ипотека акт № 64, том 051, дело № дв. вх рег. № 53170/17.07.2008 г., Подновяване на договорна ипотека № 265, том 41, дв. вх. рег. № 45362/13.07.2018г., Възбрана на ЧСИ Неделчо Митев по изп. дело № 20208410400611, Възбрана на ЧСИ Стоян Якимов акт № 15 том 5, вх. № 13909/12.03.2020 г., Възбрана на ЧСИ Мария Цачева по изп. дело № 20208400400546.
ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 280 000.00 лв. /двеста и осемдесет хиляди/ лева.
Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 28.05.2021 г. в началото на работния ден, като започва на 27.04.2021 г. и завършва на 27.05.2021 г.- 17.00 часа.
Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон: 070020844.
За пазач на имота е определен Методи Стефанов.
Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка Дължимите суми превеждайте по сметка IBAN BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC FINVBGSF при „Първа Инвестиционна Банка” АД – клон Централен с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. д. № 20208440400692.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.
Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.
Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.
Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.
Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.
Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
На 28.05.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language