Тристаен апартамент, 88.53 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 88.53 кв., София

, гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3

Начална цена

124 680.00 лв.

Имот ID :

 RH-77806-property

Площ

88.53 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  ХХІ- 520 /двадесети първи за  имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, с административен адрес гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3, при граници на УПИ: улица „Златица“, УПИ ХХ- 517 /двадесети за имот петстотин и седемнадесет/, УПИ ХVІІ- 518 /седемнадесети за имот петстотин и осемнадесет/, УПИ  ХVІ- 519 /шестнадесети за имот петстотин и деветнадесет/ и УПИ ХХІІ- 521 /двадесет и втори за имот петстотин двадесет и едно/, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 4.1 (четири едно), находящ се на четвъртия етаж на кота +11.15 (единадесет цяло и петнадесет стотни) метра със застроена площ от 88.53 (осемдесет и осем цяло и петдесет и три стотни) кв. метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, два дрешника, антре и прилежаща тераса с площ 38.58 (тридесет и осем цяло и петдесет и осем стотни) кв. метра, при граници: от три страни двор, коридор и апартамент № 4.2 (четири две), заедно с 9.52 % (девет цяло петдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, с обща брутна площ на апартамента без терасата от 109.08 /сто и  девет цяло и осем стотни кв. метра и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.
Забележка: Обявената цена е с включен ДДС. Към настоящия момент за сградата няма издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Обявяване на купувач:

14.05.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language