Тристаен апартамент, 89.12 кв.,                  Варна

Тристаен апартамент, 89.12 кв., Варна

ul. "Peyo Yavorov" 14, 9000 Varna Center, Varna, Bulgaria

Начална цена

148 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77130-property

Площ

89.12 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.270.1.8, находящ се в гр.Варна ,общ.Варна, обл.Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/26.04.2011г.на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.Последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелният обект е от 07.11.2017г Адрес на имота: гр.варна , район Одесос ,ул. Пею Яворов №14, ет.4, an.fi, самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 10135.1030.270.1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 89,12 кв.м., прилежащи части: Изба №11 с площ 9.60 кв.м. и 8.5813% от ОЧС, ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж: 10135.1030.270.1.7, подобекта: 10135.1030.270.1.5. 10135.1030.270.1.6. над обекта: 10135.1030.270.1.10. Стар идентификатор: няма. а по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ №8 / осем/, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, ул. Пейо Яворов №14 / четиринадесет/, ет.3 / трети/, състоящ се от: хол, дневна, две стаи,кухненски бокс, баня-тоалет, коридор и два балкона, със застроена площ от 89,12/ осемдесет и девет цяло и дванадесет стотни/ кв.м, при граници: ап.№7, коридор и ул.П.Яворов, ведно с принадлежащото му избено помещение №11 / единадесет/, с полезна площ от 9,60 / девет цяло и шестдесет стотни/кв.м., при граници: изба №10, коридор . изба №12, както и припадащите му се 8,5813% / осем цяло пет хиляди осемстотин и тринадесет десетохилядни процента’ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 1/10 / една десета/ идеална част от дворното място в което е посторена жилищната сграда, цялото с площ от 230/ двеста и тридесет/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII-2/OCMU -две/ в кв.536/ петстотин тридесет и шест/ по плана на XIV / четиринадесети/ подрайон на гр.Варна. при граници: ул. П.Яворов, парцели №№V-9, Vll-1 IX-3.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 10:20

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language