Тристаен апартамент, 91.00 кв.,                  Бургас

Тристаен апартамент, 91.00 кв., Бургас

, гр. БУРГАС, кв. „САРАФОВО“,  ул. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 91, ет.3, ап. Б6

Начална цена

106 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-85187-property

Площ

91.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. БУРГАС, кв. „САРАФОВО“,  ул. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 91, ет.3, ап. Б6, а именно:   САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 07079.820.532.1.8 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, осемстотин и двадесет, точка, петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, осем/, находящ се в гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед КД-14-02-1200/29.07.2010г на Началник на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Бургас, п.к.8000, кв.”Сарафово”, ул. „Ангел Димитров“ № 91 /деветдесет и едно/, ет.3 /трети/, ап.Б6 /буква „Б“, шест/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.820.532  /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, осемстотин и двадесет, точка, петстотин тридесет и две /. предназначение  на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 91,00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, прилежащи части: Избено помещение № 5 /пет/, с площ 6.64 кв.м /шест цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, ведно с 14.46 кв.м. /четиринадесет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и 11.456 % /единадесет цяло и четиристотин петдесет и шест хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.820.532.1.9; под обекта: 07079.820.532.1.6, 07079.820.532.1.5; над обекта: 07079.820.532.1.10, ведно със 30,07 кв.м /тридесет цяло и седем стотни квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.820.532  /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, осемстотин и двадесет, точка, петстотин тридесет и две /, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.12.2018г, с административен адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. ”Сарафово”, ул. „Ангел Димитров“ № 91 /деветдесет и едно/, целия с площ от 807 кв.м. /осемстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: 156,157, квартал: 10, парцел:11, съседи: 07079.820.531, 07079.820.914, 07079.820.533, 07079.820.537, 07079.820.527, които имоти съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под акт № 47, том 6, дело № 4267, вх. рег.№ 6221/24.04.2008 г. в АВ-Несебър, са идентични със: АПАРТАМЕНТ № Б6 /шест „Б“/, находящ се на трети жилищен етаж от жилищна сграда, представляваща блок „Б“, изградена в УПИ XI-156, 157 /единадесет – сто петдесет и шест, сто петдесет и седем/ в квартал 10 /десети/ по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, имота урегулиран от 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м., при граници на УПИ: улица, УПИ XII -157, УПИ 11 -160, УПИ III-155 и УПИ Х- 156, със застроена площ на aпapтaмeнтa от 91.00 /деветдесет и един/ кв.м., състоящ се от дневна с трапезария, две спални, баня с тоалетна и антре, ведно с 11,456 % /единадесет цяло четиристотин петдесет и шест хилядни процента/ ид.ч. кв.м., равняващи се на 14,46 /четиринадесет цяло четиридесет и шест стотни/ кв.м. от общите части на сградата, както и 11,456 % /единадесет цяло четиристотин петдесет и шест хилядни процента! ид.ч. кв.м. от правото на строеж; при граници и съседи на апартамента: изток-външен зид, север-външен зид, юг-апартамент № 7 на „КиК Билдинг“ ООД, отгоре – апартамент № В8 на „КиК Билдинг“ ООД, отдолу-апартамент № 4 на сем.Петкови и апртамент № 4а на „Сити Марк“ ООД, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/, с площ от 6,64 /шест цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., при граници за избеното помещение: изток – избено помещение № 6 на „КиК Билдинг“ ООД, запад – избено помещение № 4 на сем.Петкови, север – външен зид, юг-коридор, ВЕДНО с 30,07/770 /тридесет цяло и седем стотни от седемстотин и седемдесет/ кв.м. идеални части от дворното място .
Имотът се намира в кв. Сарафово на гр. Бургас, в район с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност. Дворното място е оградено  и застроено. Теренът е с бетонови настилки и зелени площи. Обектът е изграден в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставени външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Покривът на сградата е с положена хидроизолация и изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – В и К и ел. захранване. Общите части са стандартно изпълнени. Сградата е с монтиран асансьор. Обектът се състои от коридор, дневна с кухненски кът, две спални, два санитарни възела – баня с тоалетна и две тераси. Входна врата – метална, блиндирани. Интериорни врати – дървени, таблени. Врати на санитарните възли – алуминиеви профили с ПВЦ пълнеж – едната и с огледало – втората. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – ламинат и теракот. Стени и тавани – измазани и боадисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот – оборудвани по предназначение. В кухнята са монтирани двуредни кухненски шкафчета с термоплот и вградена мивка със смесителна батерия. Терасите са обезопасени метални парапети върху зидана основа.

Обявяване на купувач:

06.07.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language