Тристаен апартамент, 91.59 кв.,                  Пловдив

Тристаен апартамент, 91.59 кв., Пловдив

, бул. Александър Стамболийски № 49, бл. 1115, вх. Е, ет.1, ап. 19

Начална цена

88 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77418-property

Площ

91.59 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.535.102.2.3 /пет шест седем осем четири точка пет три пет точка едно нула две точка две точка три/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, п.к. 4000, бул. „Александър Стамболийски“ № 49 /четиридесет и девет/, бл. 1115 /хиляда сто и петнадесет/, вх. Е, ет.1 /едно/, ап. 19 /деветнадесет/, който самостоятелен обект се намира на ет. 1 /едно/ в сграда с идентификатор 56784.535.102.2 /пет шест седем осем четири точка пет три пет точка едно нула две точка две/, брой надземни етажи 8 /осем/, брой подземни етажи 0 /нула/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.535.102 /пет шест седем осем четири точка пет три пет точка едно нула две/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, стар идентификатор – няма, с посочена в документа площ: 91,59 кв. м. /деветдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 7,20 кв. м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, както и ЗАЕДНО с 0,653 % /нула цяло шестстотин петдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.535.102.2.2, под обекта – няма, над обекта – 56784.535.102.2.6, който самостоятелен обект по акт за собственост съставлява АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, находящ се в гр. Пловдив, район Южен, п.к. 4000, бул. „Александър Стамболийски“ № 49 /четиридесет и девет/, бл. 1115 /хиляда сто и петнадесет/, вх. Е, ет.1 /едно/, състоящ се от три стаи, столова, готварна, с площ по документ за собственост 91,59 кв. м. /деветдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници: ап. 18 на Георгиев, ап. 20 на Димитрова, отгоре ап. 41 на Райкова, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 7,20 кв. м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници: избено помещение № 2 на Георгиев, коридор и избено помещение № 4 на Михов, както и ЗАЕДНО с 0,653 % /нула цяло шестстотин петдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, e в размер на 88000 лв. (осемдесет и осем хиляди лева).

Обявяване на купувач:

26.05.2021 13:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language