Тристаен апартамент, 92.40 кв.,                  Пловдив

Тристаен апартамент, 92.40 кв., Пловдив

, ж.к. Тракия, бл. 104А, вх. В, ет.11, ап.108

Начална цена

103 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77400-property

Площ

92.40 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.543.1.108 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет четири три точка едно точка едно нула осем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Тракия, Ж.К. Тракия, бл. 104А (сто и четири-буква „А“), ет. 11( единадесет), ап. 108 (сто и осем), който самостоятелен обект се намира на етаж 11( единадесет) в сграда с идентификатор 56784.540.543.1 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет четири три точка едно), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.543 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет четири три), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 92,40 кв. м. (деветдесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра), ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 108 (сто и осем), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.543.1.107, под обекта: 56784.540.543.1.93, над обекта: няма, който самостоятелен обект по акт за собственост съставлява АПАРТАМЕНТ № 108 (сто и осем), находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. Тракия, на единадесетия етаж в блок № 104 А (сто и четири, буква „А“), вход В, с изложение: запад – север, със застроена площ от 92,40 кв. м. (деветдесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, кът за хранене, готварна, баня-тоалетна, тоалетна и антре, при граници на жилището: отляво – апартамент № 107, отдолу – апартамент № 93, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 108 (сто и осем) с площ от 9,12 кв м. (девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), при граници: отляво – коридор, както и ЗАЕДНО с 0,679 % (нула цяло шестстотин седемдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 103000 лв. (сто и три хиляди лева).

Обявяване на купувач:

26.05.2021 15:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language