Тристаен апартамент, 94.39 кв.,                  София

Тристаен апартамент, 94.39 кв., София

, ГР. СОФИЯ ЖК."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ "No6 А,ВХ.Б, ЕТ. 3, АП. 7

Начална цена

165 312.00 лв.

Имот ID :

 RH-77060-property

Площ

94.39 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПАРТАМЕНТ № 7, със застроена площ от 94,39 кв.м., находящ се в гр.София, ж.к „Гоце Делчев” /със старо наименование на жилищния комплекс „Емил Марков”/, бл.бА, вх.Б, ет.З, състоящ се от две стаи, преходен хол и обслужващи помещения, при съседи: изток – ул.”Ал. Стоянов”, запад – бул. „България”, север Димитров, Тодор Лаз. Димитров, ап.9, юг – стълбище и държ. ап. 8, заедно с принадлежащото му избено помещение без посочен номер с площ от 5,56 кв.м. при съседи: изток – Яневи, ап.5, запад – сем. Иванови, ап.1, север – коридор, юг – край на блока и заедно с 4,97% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху държавна земя, който апартамент съгласно актуална схема на самостоятелен обект в сграда № 15-240736-20.03.2019 г. на АГКК, представлява имот с идентификатор 68134.1005.1.4.19 , с адрес на имота: гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, бл.бА, вх.Б, ет.З, ап. 7, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 94,39 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 7 с площ от 5,56 кв.м. и 4,97 % идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата имоти с идентификатори: на същия етаж: 68134.1005.1.4.20, 68134.1005.1.4.9, под обекта: 68134.1005.1.4.16, над обекта: 68134.1005.1.4.22, като самостоятелният обект се намира в сградата № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1005.1.
Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на сумата от 165 312 лв. /сто шестдесет и пет хиляди триста и дванадесет лева/. Върху гореописания недвижим имот са вписани следните тежести: Искова молба за делба, вх. рег. № 26452/3.5.2019г. том 5 155/2015 вид дело нотариално дело 20053/03.05.2019г. дв.вх. рег. №26018/3.5.2019г.; Отбелязване по вписани искови молби, вх.рег. № 31651 /19.6.2020 г. г. Том 24 190/2020 г. вид дело Канцеларско дело 878/19.06.2020 г. Дв.вх.рег. № 30888/19.6.2020 г.; Учредено право на ползване вх.рег. № 58654 /10.9.2019 г. г. Том 144 34/2019 г. вид дело Нотариално дело 44726/10.09.2019 г. Дв.вх.рег. № 57549/10.9.2019 г. върху 1/3 идеална част от имота и възбрана по настоящото изпълнително дело.
Върху 1/3 идеална част от имота има учредено право на ползване, което право на ползване е вписано след исковата молба за делбата.

Обявяване на купувач:

18.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language