Тристаен апартамент, 97.20 кв.,                  Варна

Тристаен апартамент, 97.20 кв., Варна

, град Варна, район „Приморски“, ул. „д-р Индришка Кръстева“ № 10 , етаж 3 , апартамент 3

Начална цена

151 520.00 лв.

Имот ID :

 RH-85049-property

Площ

97.20 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в местност „Свети Никола“, град Варна, община Варна, област Варна, на трети етаж, с площ 97,20 кв.м. (деветдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: входно антре, спалня, детска стая, баня – тоалет, тоалет, дневна и две тераси, при граници: от изток – апартамент № 4 (четири), коридор, стълбищна клетка, от запад – калканна стена на сграда в УПИ пл. № XV-287 (петнадесети за имот двеста осемдесет и седем), от север – двор и от юг – двор, ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (шест), с площ 6,20 кв.м. (шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници: двор, коридор и изба № 7 (седем), както и ведно с 15,30 кв.м. (петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ от 690 кв.м. (шестстотин и деветдесет квадратни метра), представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № XVI – 288 (шестнадесети – двеста осемдесет и осем) в квартал 30 (тридесет) по плана на 21 (двадесет и първи) микрорайон на град Варна, община Варна, област Варна, при граници: улица, УПИ пл. № XVII-26 (седемнадесети за имот двадесет и шест), XV – 287 (петнадесети за имот двеста осемдесет и седем) и ПИ № 24 (двадесет и четири), който апартамент съгласно Схема № 15-459084/03.06.2020 г., издадена от СГКК – гр. Варна, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2563.541.1.8 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 20.03.2019 г., с адрес на имота: област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски“, ул. „д-р Индришка Кръстева“ № 10 (десет), етаж 3 (три), апартамент 3 (три), самостоятелният обект се намира на етаж 3 (три), в сграда с идентификатор № 10135.2563.541.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.541 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), без стар идентификатор, с посочена в документа площ 97,20 кв.м. (деветдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), с прилежащи части: ИЗБА № 6 (шест), с площ от 6,20 кв.м. (шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), ведно с 15,30 кв.м. (петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.541.1.9 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, девет), под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.541.1.4 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, четири) и самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.541.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, пет), над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.541.1.12 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, дванадесет).

Обявяване на купувач:

06.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language